مدل ۴۰۰

مشخصات محصول:

الکتروهیدرولیک- مناسب برای درب های دو لنگه

تجاری و صنعتی ،حداکثر طول هر لنگه ۷ متر

مدل ۳۹۱

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، عملکرد توسط بازوی مفصلی بدون نیاز به

کنده کاری، مناسب برای درب های دو لنگه با عرض حداکثر

۲.۵ متر برای هر لنگه – ۲ متر بدون نیاز به نصب قفل

مدل ۴۱۲

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

با عرض حداکثر ۳ متر برای هر لنگه- ۱.۸ متر بدون نیاز

به نصب قفل برقی

مدل ۴۰۲

 مشخصات محصول:

الکتروهیدرولیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

و تجاری،با عرض حداکثر ۳ متربرای هر لنگه ۱.۸ متر

بدون نیاز به نصب قفل برقی

مدل ۴۱۳

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

با عرض حداکثر ۲.۵ متر برای هر لنگه – ۱.۸ متر

مدل ۴۱۳ ۲۴V

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

با عرض حداکثر ۲.۵ متر برای هر لنگه – ۱.۸ متر

مدل ۴۱۸

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

با عرض حداکثر ۲.۷ متر برای هر لنگه – ۲.۳ متر

مدل ۴۱۵

مشخصات محصول:

الکترومکانیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

و تجاری با عرض حداکثر ۳ مترو ۴ متر

مدل ۴۲۲

مشخصات محصول:

الکتروهیدرولیک، مناسب برای درب های دو لنگه مسکونی

و تجاری با عرض حداکثر ۳ متر برای هر لنگه – ۱.۸ متر